Toelating Zorginstellingen

Op deze website kunt u zoeken naar toegelaten instellingen. Dit zijn zorginstellingen die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZW) of de Wet langdurige zorg (WLZ). Van deze instellingen is vastgesteld dat zij aan de eisen in Wet toelating zorginstellingen (WTZi) voldoen. Dit is géén volledig overzicht van alle instellingen die zorg verlenen. De reden daarvoor is dat niet alle zorginstellingen onder de WTZi vallen.

Tussen de datum waarop de toelating wordt verleent en het moment waarop deze gegevens op de site staan, zit een periode van ongeveer twee weken. Ook komt het regelmatig voor dat een instelling vergeet een wijziging in de toelating door te geven (bijvoorbeeld een naamswijziging, adreswijzing, fusie, locatie-uitbreiding). Op de site blijft dan de verouderde informatie staan. De beschikbare informatie is dus niet op elk moment actueel. 

Welke instellingen treft u niet aan op de site van de Wtzi:

  • Instellingen die van rechtswege als toegelaten zijn aangemerkt (bijvoorbeeld huisartsen die alleen werken en maatschappen van huisartsen), instellingen voor mondzorg (tandartsen en tandcentra), voor paramedische zorg (zoals diëtisten, oefentherapie Mensendieck en Cesar), voor de uitleen van verpleegartikelen (groene kruis winkels en andere uitleeninstellingen) en behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening (zoals psychologen).
  • Instellingen die voor het leveren van zorg geen toelating nodig hebben (zoals militaire zorginstellingen).
  • Instellingen die geen verzekerde zorg leveren (zorg die niet verzekerd is op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten of de Zorgverzekeringswet, bijvoorbeeld klinieken voor cosmetische chirurgie).