Toelating Zorginstellingen

Zorginstellingen die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZW) of de Wet langdurige zorg (WLZ) moeten aan diverse wettelijke eisen voldoen. Deze vereisten staan in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Deze Wet stelt o.a. regels over goed bestuur (‘Good Governance’) en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden. 

Voordat u een zorginstelling kunt beginnen toetsen wij of uw zorginstelling aan die eisen voldoet. Afhankelijk van de uitkomst van die toets krijgt u toestemming om deze zorg te leveren. Dit heet een toelating (of WTZi-toelating). In de WTZi staat ook hoe deze toelating is geregeld.

Bij de beoordeling of uw organisatie in aanmerking komt voor een WTZi-toelating wordt er o.a. gekeken naar:

 • Welke rechtsvorm uw organisatie heeft
 • Of uw bedrijfsvoering voldoet aan de eisen die in de wet worden gesteld
 • Of er onafhankelijk toezicht is op uw organisatie
 • Voldoet uw organisatie aan de beleidsregels van de Wet toelating zorginstellingen
 • Welk winstoogmerk uw organisatie heeft

Welke zorginstellingen moeten een WTZi-toelating aanvragen?

Uw organisatie moet een WTZi-toelating aanvragen als uw organisatie:

 1. Zorg levert die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz), en
 2. tenminste 2 personen namens uw organisatie daadwerkelijke zorg verlenen

Let op! deze WTZi-toelating is niet nodig als uw organisatie:

 • zorg levert die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB);
 • zorg levert als onderaanneming;
 • zorg levert die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO))
 • zorg levert als solist of zelfstandige zonder personeel.

Hoe werkt de aanvraag tot toelating?

Voor het aanvragen van een toelating moet u een aanvraagformulier en diverse bijlagen opsturen naar het CIBG. Uw aanvraag wordt getoetst aan de transparantie-eisen en de beleidsregels van de WTZi. Afhankelijk van uw situatie (rechtspersonen of niet-rechtspersonen) moet u andere gegevens en bijlagen aanleveren en wordt uw aanvraag op andere aspecten beoordeeld. Na de beoordeling ontvangt u bericht over uw toelating. Pas nadat u bericht heeft gekregen dat u bent toegelaten, mag u de zorg gaan leveren waar de toelating voor nodig is. 

Na de toelating

Uiteraard moet u de in de wet gestelde eisen verder naleven. Eventuele wijzigingen in uw situatie die uw toelating raken moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Daarnaast bent u vanaf het moment van toelating verplicht om elk jaar verantwoording af te leggen over de manier waarop uw organisatie het geld uit de Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet besteedt. Dat geldt zelfs wanneer uw organisatie geen werkelijke zorg heeft verleend. Daarnaast is in de meeste gevallen de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Lees meer over deze zaken op www.jaarverslagenzorg.nl.

Met een toelating kan uw organisatie zorg declareren op basis van de Wet Langdurige Zorg en/of de Zorgverzekeringswet. Een zorginstelling moet hiervoor zelf met de zorgverzekeraar of het zorgkantoor afspraken maken. Het staat een zorgverzekeraar of zorgkantoor vrij om al dan niet contracten af te sluiten met een zorginstelling. Een toelating is dan ook geen garantie om aanspraak te kunnen maken op de zorggelden.

Zie ook